คอร์สคณิตศาสตร์ทั่วไป

เนื้อหาวิชาเรียนชั้นประถม 5 – 6  เทอม 1

ป.5 เทอม 1 จำนวนที่มากกว่า 1,000,000 การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ มุม เส้นขนาน แผนภูมิ เศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ทศนิยม
ป.6 เทอม 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร สมการและการแก้สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับมุมและส่วนของเส้นตรง เส้นขนาน จำนวน
และการบวก การลบ การคูณ การหาร สมการและการแก้สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ มุมและส่วนเส้นตรงเส้นขนาน

เนื้อหาวิชาเรียนชั้นมัธยม 1 – 3 เทอม 1

ม.1 พื้นฐาน เทอม 1 สมบัติของจำนวนนับ ระบบจำนวนเต็ม เลขยกกำลังพื้นฐานทางเรขาคณิต
ม.1 เพิ่มเติม เทอม 1 การประยุกต์ 1 จำนวนและตัวเลข การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง การสร้าง
ม.2 พื้นฐาน เทอม 1 อัตราส่วนและร้อยละ การวัด แผนภูมิรูปวงกลมการแปลงเรขาคณิตความเท่ากันทุกประการ
ม.2 เพิ่มเติม เทอม 1 สมบัติของเลขยกกำลัง พหุนามและเศษส่วนพหุนามการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ การประยุกต์ของการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิต
ม.3 พื้นฐาน เทอม 1 ปริมาตรและพื้นที่ผิว ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย กราฟ
ม.3 เพิ่มเติม เทอม 1 กรณฑ์ที่สอง การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกำลังสองพาราโบลา พื้นที่ผิวและปริมาตร

เนื้อหาวิชาเรียนชั้นมัธยม 4 – 6 เทอม 1

ม.4 พื้นฐาน เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง
ม.4 เพิ่มเติม เทอม 1 ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวน
ม.5 พื้นฐาน เทอม 1 อนุกรมจำกัด ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ม.5 เพิ่มเติม เทอม 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ตรีโกณมิติประยุกต์เวกเตอร์ใน 3 มิติ
ม.6 เพิ่มเติม เทอม 1 สถิติคะแนนมาตรฐาน พื้นที่ใต้โค้งปกติ การถดถอยเชิงเส้น

เนื้อหาวิชาเรียนชั้นประถม 5 – 6  เทอม 2

ป.5 เทอม 2 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม บทประยุกต์ รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม รูปเรขาคณิต 3 มิติ ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ป.6 เทอม 2 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม บทประยุกต์ รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม รูปเรขาคณิต 3 มิติ บทประยุกต์ ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เนื้อหาวิชาเรียนชั้นมัธยม 1 – 3 เทอม 2

ม.1 พื้นฐาน เทอม 2 ทศนิยมเศษส่วน การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเราขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ
ม.1 เพิ่มเติม เทอม 2 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล พหุนาม การประยุกต์ 2
ม.2 พื้นฐาน เทอม 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทปีทากอรัส เส้นขนาน การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ม.2 เพิ่มเติม เทอม 2 การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแปรผัน
ม.3 พื้นฐาน เทอม 2 อสมการ สถิติ ความน่าจะเป็น กระบวนการ และยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ
ม.3 เพิ่มเติม เทอม 2 ระบบสมการกำลังสอง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต (วงกลม) เศษส่วนของพหุนาม

เนื้อหาวิชาเรียนชั้นมัธยม 4 – 6 เทอม 2

ม.4 พื้นฐาน เทอม 2 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้
ม.4 เพิ่มเติม เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชัน เมทริกซ์
ม.5 พื้นฐาน เทอม 2 สถิติ การวัดค่ากลาง และ สถิติ การวัดการกระจายของข้อมูล
ม.5 เพิ่มเติม เทอม 2 จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎี เบื้องต้นความน่าจะเป็น
ม.6 เพิ่มเติม เทอม 2 ลำดับอนุกรมจำกัด ลำดับอนุกรมอนันต์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ และ การอินทิเกรต
Facebook Comments